Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας (135Μ-16-01) της 114ΠΜ, για τη Συντήρηση Πύργου Ελέγχου 135ΣΜ – ΑΔΑ: 6Ο1Ι6-ΓΗ2

Η 114ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Πύργου Ελέγχου 135ΣΜ (135ΣΜ-16-01)”, συνολικής δαπάνης 250.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο αποτελείται από Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ο1Ι6-ΓΗ2

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 22/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/08/2016