Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/2016 της 124 ΠΒΕ, για την Προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου – ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατά είδος, για την κάλυψη ετησίων αναγκών της Μονάδας σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και ηλιέλαιο.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι ποσού 48.666,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π896-ΑΞΖ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/07/2016
Τελευταία τροποποίηση: 20/07/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/07/2016