Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.03/16 της 112ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων – ΑΔΑ: ΩΝΛΤ6-ΨΨ4

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (Δ.03/16) της 112ΠΜ, για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πτητικών μέσων σε Α/Δ εσωτερικού (Handling), για την κάλυψη αναγκών της 112ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΛΤ6-ΨΨ4

Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.18/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Σετ Πλωτήρων Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 7ΣΩΧ6-ΩΑΣ

Ανακοίνωση επαναπροκήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.18/16 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια δύο (2) σετ “Πλωτήρων Ε/Π Super Puma”.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου Ταινιών – ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 02/2016 της Μοίρας ΓΕΑ, για την ανάδειξη αναδόχου ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου ταινιών της ΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78ΒΛ6-Η98

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 43/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 7ΚΑ86-ΠΤΕ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΚΑ86-ΠΤΕ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 42/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΞΣΣ6-ΒΛ2

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΞΣΣ6-ΒΛ2

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.02/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού για Ανάγκες Α/Φ CL-215 – ΑΔΑ: 79Π36-ΓΔΩ

H 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) ανακοινώνει την προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού για Ανάγκες Α/Φ CL-215.

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 04/16 του 251ΓΝΑ, για Ετήσια Συντήρηση Συστημάτων Αγγειογραφίας και Υπερηχοτομογραφίας – ΑΔΑ: 7Δ076-9ΗΝ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων Αγγειογραφίας AXIOM ARTIS DBA και Υπερηχοτομογραφίας ACUSON ANTARES του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Δ076-9ΗΝ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων – ΑΔΑ: 71Ω46-73Κ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο ανά είδος διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια κατεψυγμένων προϊόντων (ιχθείς-λαχανικά), προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας του 251ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 67.650,00€.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Προμήθεια Γυναικείων Ειδών Υπόδησης – ΑΔΑ: ΩΗΦΟ6-ΒΡΧ

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γυναικείων ειδών υπόδησης (γόβες μαύρες λουστρίνι) προς κάλυψη αναγκών ΣΥΔ και ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό 5.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗΦΟ6-ΒΡΧ