Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.03/16 της 112ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων – ΑΔΑ: ΩΝΛΤ6-ΨΨ4

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (Δ.03/16) της 112ΠΜ, για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πτητικών μέσων σε Α/Δ εσωτερικού (Handling), για την κάλυψη αναγκών της 112ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΛΤ6-ΨΨ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 31/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/04/2016