Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου – ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ

Διακήρυξη πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού της 350ΠΚΒ, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΨ96-Ν7Ρ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/03/2016
Τελευταία τροποποίηση: 30/03/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2016