Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 17/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού SERVO CONTROL Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 6ΩΑΞ6-6ΜΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή έξι (6) τεμαχίων υλικού Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 150.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.19/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL – ΑΔΑ: 7ΡΕΛ6-ΘΤΓ

Διενέργεια διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού  Δ.19/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια «Υλικών Αφων PZL M-18».

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Υγρού Αναπνευστικού Οξυγόνου – ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ6-ΝΝΠ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προμήθεια 85.000lit υγρού αναπνευστικού οξυγόνου και μίσθωση δεξαμενών αποθήκευσης χωρητικότητας 3.000 λίτρων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας υγρού αναπνευστικού οξυγόνου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δυο χιλιάδων ευρώ (22.000,00€) και της μίσθωσης δεξαμενών στα επτακόσια ευρώ (700,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ9ΞΒ6-ΝΝΠ

Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 05/16 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ – ΑΔΑ: 6ΓΔ246ΨΧΗ5-4ΛΦ

Ανακοινώνεται ότι την 21/03/16, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση των κάτωθι ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 02/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού – ΑΔΑ: Ω5Ζ96-ΩΘΞ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δέκα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (64.615,43 €), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 13%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5Ζ96-ΩΘΞ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 16/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Επισκευή Υλικού RADAR TRANSCEIVER Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 70Υ86-Φ2Κ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού, NSN: 5841013164348, P/N 40019730151, RADAR TRANSCEIVER, S/N 1029, 1310 & 1080, Ε/Π SUPER PUMA. Συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 03/16 της 114ΠΜ, για την Προμήθεια Υγρoύ Aναπνευστικού Οξυγόνου – ΑΔΑ: 96ΡΧ6-3ΤΒ

H 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου (90.000 lt) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (18.900,00 €), απαλλασσομένου του ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 96ΡΧ6-3ΤΒ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 70ΒΣ6-ΘΟΕ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA» της ΠΑ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.15/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΕΝΦ6-ΡΝΤ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.15/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA» της ΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων του 201ΚΕΦΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ