Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.21/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: 70ΒΣ6-ΘΟΕ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ 21/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ MAIN ROTOR HUB Ε/Π SUPER PUMA» της ΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2016