Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.19/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL – ΑΔΑ: 7ΡΕΛ6-ΘΤΓ

Διενέργεια διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού  Δ.19/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια «Υλικών Αφων PZL M-18».

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/02/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/02/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2016