Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 08/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ(ΑΔΑ:Ω5ΥΘ6-ΣΤΓ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 768.600,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 953.064,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 12/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2022