Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΕΤΗΜ για την Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Δομημένης Καλωδίωσης(ΑΔΑ:ΨΕΘΣ6-ΣΧΕ)

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σε ένα (1) στάδιο, κατά άρθρο 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την  προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & δομημένης καλωδίωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά υποκατηγορία υλικών του Πίνακα της Προσθήκης «1» της Διακήρυξης.  Η προϋπολογισθείσα εκτιμώμενη αξία  ανέρχεται σε ποσό  59.307,00 €, απαλλασσόμενης  από ΦΠΑ και κρατήσεις.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/06/2021