Συνοπτικός Διαγωνισμός Μ.ΓΕΑ (Δ.9/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεατικών Παρασκευασμάτων

Η Μ.ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κατά άρθρο 117, του Ν.4412/16, για την προμήθεια νωπών κρεατικών παρασκευασμάτων (CPV: 15131700-2) προς κάλυψη απαιτήσεων της Λέσχης Αξιωματικών του ΓΕΑ και της Διαχείρισης Τροφοδοσίας της Μ.ΓΕΑ, εκτιμώμενης συνολικής αξίας εξήντα χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 €), πλέον το ΦΠΑ, και χρονικής διάρκειας ισχύος ένα (1) έτος, με δικαίωμα ανανέωσης για δύο (2) επιπλέον μήνες.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021, 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, 10:00 πμ.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 96Π46-5Κ4

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ (Δ.9/21)

Υπόδειγμα Καταλόγου (Δ.9/21)

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Δ.9/21)

Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Δ9/21 (xls)

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής (Δ.9/21)

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2021