Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Πενήντα (50) Τεμαχίων Υλικού «BATTERY NON RECHARGEABLE», Συγκροτήματος «ΣΚΑΦΟΣ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α, Τ-41D, VIP, ΑΣΕΠΕ και CL-415 (O/N 203403)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια πενήντα (50) τεμαχίων υλικού «BATTERY NON RECHARGEABLE», Συγκροτήματος «ΣΚΑΦΟΣ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α, Τ-41D, VIP, ΑΣΕΠΕ και CL-415 (O/N 203403), CPV: 31400000-0.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 09/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/02/2021