Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την γενική επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «GENER 400A/28 PUL», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21). (Ο διαγωνισμός αποτελεί επανάληψη του Δ.78/20).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/91%CE%9A46-%CE%A6%CE%98%CE%A1

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 12/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/02/2021