Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.73/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «BUSHING», Συγκροτήματος «NLG SHOCK STRUT» Α/Φ CL-415 (O/N 203191)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων υλικού «BUSHING», συγκροτήματος «NLG SHOCK STRUT» Α/Φ CL-415 (O/N 203191), CPV: 44440000-6.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/12/2020