Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.68/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDLIFT», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν: 20EA38)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή έξι (6) τεμαχίων υλικού «TRANSDLIFT», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν: 20EA38), CPV: 50000000-5.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2020