Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.67/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «CHAIN ASSY, SIL LRU2», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 193596)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «CHAIN ASSY, SIL LRU2», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AB-205 , CPV: 34731700-7.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 02/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/11/2020