Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 12/20 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Πιστολιών, Φυσιγγίων Κρότου/Συριγμού και Ειδικών Εργαλείων για Εκφοβισμό/Διασκορπισμό Πτηνών – ΑΔΑ: 6Ρ826-ΑΘΡ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια πιστολιών, φυσιγγίων κρότου/συριγμού και ειδικών εργαλείων για εκφοβισμό/διασκορπισμό πτηνών. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσοστού 24%).

ΑΔΑ: 6Ρ826-ΑΘΡ

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007414926

ΤΕΥΔ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (1)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A1826-%CE%91%CE%98%CE%A1

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/10/2020