Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.65/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή (Overhaul) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «Intergrated Unit», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 19EA74)

Το 201 ΚΕΦΑ προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (Οverhaul) ενός (1) τεμαχίου υλικού «Intergrated Unit», Κάλυψης Απαιτήσεων  Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 19EA74).

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 23/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2020