Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 63/2020) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια ενός (1) τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371), CPV: 34741000-3.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 14/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/10/2020