Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Δ.02/2020) σε ευρώ (€) για την προμήθεια τράπεζας κενού αέρα με θάλαμο θέρμανσης για τη διαδικασία επισκευής μεταλλικών και συνθετικών υλικών στα οποία απαιτείται ταυτόχρονη εφαρμογή πίεσης και υλικού προσκόλλησης για κάλυψη αναγκών Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών

Το ΚΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπ΄αριθμ. Δ.02/2020/ΚΕΑ βάσει του άρθρου του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια μίας (1) τράπεζας κενού αέρα με θάλαμο θέρμανσης για τη διαδικασία επισκευής μεταλλικών και συνθετικών υλικών στα οποία απαιτείται ταυτόχρονη εφαρμογή πίεσης και υλικού προσκόλλησης για κάλυψη αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, με CPV: 42000000-6 «Μηχανήματα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων». Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 και τους ειδικότερους όρους της οικείας Διακήρυξης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020