Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.55/2020) για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου ανά είδος με σκοπό την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων, CPV:33690000-3 και 33651690-1,ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α», της παρούσας. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν.4412/16 και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007143486

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω3ΖΦ6-82Β

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 05/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/09/2020