Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 10/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 6ΛΞ36-ΨΚ4

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης του εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 40.320,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/06/2020
Τελευταία τροποποίηση: 26/06/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/07/2020