Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 59/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών PEGFILGRASTIM INJ SOL PF.SYR 6MG/0,6ML (10MG/ML) και MEROPENEM PD.I.S.INF 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΖΥΙ6-ΛΔΖ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 60/19 για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Αγγειογραφίας AXIOM ARTIS DBA του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΥΩΦ6-ΘΣΡ

∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.10/19 της 114 ΠΜ για την Επαναδιύλιση JP-8 Κατηγορίας ΙΙ της Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΩΘ7Χ6-Ζ3Δ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ςυνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επαναδιύληση αεροπορικού καυσίµου JP-8 κατηγορίας ΙΙ, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και των Παραρτηµάτων «Α», «Β», «Γ» και «∆» της παρούσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο µόνο την προσφερόµενη τιµή.

H Διακήρυηξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΘ7Χ6-Ζ3Δ

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.08/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς – Κέικ – Κρουασάν κλπ ειδών) με ΑΔΑ: ΨΒ8Ν6-ΥΓ0

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια διαφόρων αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς –Κέικ- Κρουασάν κλπ ειδών) κατά τα Άρθρα 113 και 114 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), πλην της κατηγορίας των σφολιατοειδών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών χωρίς δυνατότητα
ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒ8Ν6-ΥΓ0

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 2.630 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΔΑ: ΩΨΣΑ6-Π12)

Η 112 ΠΜ προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση 2.630 ελαιοδέντρων ελευθέρων χώρων  Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΑΔΑ: ΩΨΣΑ6-Π12)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 54/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SECUKINUMAB IN.SO.PF.P 150MG/ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:60ΛΦ6-5ΗΤ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:60ΛΦ6-5ΗΤ

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.14/2019) για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’
είδος).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΧΚΑ6-Α99: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9A%CE%916-%CE%9199

Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 58/19 του 201ΚΕΦΑ, Ο/Ν 193263, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Σετ Στολών Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου ).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια στολών θέματος κάλυψης απαιτήσεων της 124ΠΒΕ (Ο/Ν:193263)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/19 του 201ΚΕΦΑ για την Αξιοποίηση Εxchange Υλικών , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:193230-31)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την αξιοποίηση υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193230-31)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Rotor Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183252)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183252)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια