∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.08/19) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς – Κέικ – Κρουασάν κλπ ειδών) με ΑΔΑ: ΨΒ8Ν6-ΥΓ0

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ανά είδος (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος), για την
περιοδική προµήθεια διαφόρων αρτοσκευασµάτων (Σάντουιτς –Κέικ- Κρουασάν κλπ ειδών) κατά τα Άρθρα 113 και 114 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), πλην της κατηγορίας των σφολιατοειδών, για τις ανάγκες της 115ΠΜ. Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας τριών (3) ετών χωρίς δυνατότητα
ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒ8Ν6-ΥΓ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2019