∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ.10/19 της 114 ΠΜ για την Επαναδιύλιση JP-8 Κατηγορίας ΙΙ της Πτέρυγας με ΑΔΑ: ΩΘ7Χ6-Ζ3Δ

Η 114 ΠΜ προκηρύσσει ςυνοπτικό διαγωνισµό, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επαναδιύληση αεροπορικού καυσίµου JP-8 κατηγορίας ΙΙ, σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα «Α», «Β» «Γ» και «∆» της παρούσης. Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και των Παραρτηµάτων «Α», «Β», «Γ» και «∆» της παρούσης, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο µόνο την προσφερόµενη τιµή.

H Διακήρυηξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΘ7Χ6-Ζ3Δ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/06/2019