∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.14/2019) για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή κατ’
είδος).

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΧΚΑ6-Α99: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%9A%CE%916-%CE%9199

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2019