Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 56/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Rotor Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183252)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν:183252)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019