Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 58/19 του 201ΚΕΦΑ, Ο/Ν 193263, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Σετ Στολών Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου ).

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια στολών θέματος κάλυψης απαιτήσεων της 124ΠΒΕ (Ο/Ν:193263)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019