Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ: ΩΓΝΓ6-ΟΥ0

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την προμήθεια εξοπλισμού κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστών στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου.

 

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.10/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ:6ΥΔ26-67Π

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ.Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 13/19, της 206ΠΑΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Εργασιών Εκσκαφών, Αποκατάστασης Εκσκαφών-Κοπής Δέντρων και Μίσθωσης Μηχανημάτων στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλείας (ΗΣΑ) σε 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 6ΜΣΥ6-4ΦΟ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 12/19, της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας, στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλείας (ΗΣΑ) σε 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 6ΠΥΑ6-ΛΥΩ

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

 

Τροποίπηση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.4/19) της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους του Α/Δ Ακτίου με ΑΔΑ:7ΖΗΟ6-Ν56

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ  αποφασίζει την τροποποίηση της ημερομηνίας διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

H Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΖΗΟ6-Ν56

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.4/19) της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους του Α/Δ Ακτίου με ΑΔΑ: 638Π6-Ο6Ψ

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 638Π6-Ο6Ψ