Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Κατάσβεσης Αστικών Πυρκαγιών προς Κάλυψη Αναγκών Πυροσβεστών Στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου – ΑΔΑ: ΩΓΝΓ6-ΟΥ0

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την προμήθεια εξοπλισμού κατάσβεσης αστικών πυρκαγιών προς κάλυψη αναγκών πυροσβεστών στελεχών Π.Α. Μονάδων Αρχηγείου.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/05/2019