Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 13/19, της 206ΠΑΥ για την Παροχή Υπηρεσιών Εκτέλεσης Εργασιών Εκσκαφών, Αποκατάστασης Εκσκαφών-Κοπής Δέντρων και Μίσθωσης Μηχανημάτων στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλείας (ΗΣΑ) σε 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 6ΜΣΥ6-4ΦΟ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2019