Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.10/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ:6ΥΔ26-67Π

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, ο οποίος θα συνεχιστεί με προφορικές στα Γραφεία του Τμ.Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή για την άπαξ κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου συνολικής έκτασης χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών(1.693) στρεμμάτων ελεύθερων μη μισθωμένων χώρων Α/Δ Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019