Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 12/19, της 206ΠΑΥ για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας, στο Πλαίσιο του Έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ασφαλείας (ΗΣΑ) σε 251 ΓΝΑ» – ΑΔΑ : 6ΠΥΑ6-ΛΥΩ

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2019