Τροποίπηση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.4/19) της ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους του Α/Δ Ακτίου με ΑΔΑ:7ΖΗΟ6-Ν56

Η ΜΥ FOB ΑΚΤΙΟΝ  αποφασίζει την τροποποίηση της ημερομηνίας διενέργειας του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει, έναντι μισθώματος, την άπαξ κοπή και αποκομιδή ξυλείας δέντρων από χώρους της Μονάδος.

H Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΖΗΟ6-Ν56

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019