Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 60/19 για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Αγγειογραφίας AXIOM ARTIS DBA του 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:ΩΥΩΦ6-ΘΣΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 31/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2019