Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/19 του 201ΚΕΦΑ για την Αξιοποίηση Εxchange Υλικών , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν:193230-31)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την αξιοποίηση υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193230-31)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019