Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Ανακατασκευή – Αναβάθμιση του Δικτύου Ύδρευσης του FOB Ακτίου» (ΠΡ-175Ν)
Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης (ΠΡ-175N)
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 05/2018 της 113ΠΜ, για την Σύνδεση ΛΑΞ Περαίας με αποχετευτικό δίκτυο ΕΥΑΘ ΑΕ – ΑΔΑ : 9ΩΔΘ6-Ψ6Α

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών «σύνδεσης
Λέσχης Αξιωματικών Μονάδας με κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ», συνολικής εκτιμώμενης
προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ «δέκα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα» (14.550,00), χωρίς ΦΠΑ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Τροφίμων – ΑΔΑ:Ω4Α36-ΕΨΩ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Τροφίμων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ).

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.46/18 για την προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων» – ΑΔΑ : 6ΞΨΒ6-Τ6Δ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια «Ελαστικών  Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.372.110,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.
 
H ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. Δ.46/18 διαγωνισμού-τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/16, χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 44/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL Μ-18 – ΑΔΑ : ΩΑΣ16-ΙΓ3

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ  PZL Μ-18 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 220.626,84€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.
Η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του υπ’ αριθμ. Δ.44/18 διαγωνισμού -τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίησης των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομήνια υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώεα 15:00 μ.μ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/18 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας – ΑΔΑ:ΨΒ1Κ6-ΡΟΩ

H 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Ελαιόλαδου (εξαιρετικά παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας.

Διενέργεια Διαπραγματεύσεων για την Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 8 γραφείου–διαμερίσματος 6ου ορόφου του Μ.Τ.Α. επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι το Μ.Τ.Α. θα προχωρήσει σε Διαδικασία Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 8 γραφείου–διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 129 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α.

Συνέχιση Διαπραγματεύσεων για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 γραφείου-διαμερίσματος 6ου ορόφου του ΜΤΑ επί της Ακαδημίας 27Α

Ανακοινώνεται ότι το Μ.Τ.Α. συνεχίζει να τελεί σε διαδικασία Διαπραγματεύσεων, για την εκμίσθωση του υπ’ αρ. 9 γραφείου–διαμερίσματος του 6ου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 56 τ.μ του επί της οδού Ακαδημίας 27-27Α ακινήτου, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α.

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Αυτόνομων Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πίεσης – ΑΔΑ:ΩΜ3Λ6-ΩΓΤ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) Αυτόνομων Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πίεσης στο Πλαίσιο Πυρασφάλειας Μονάδων Αρχηγείου.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.18/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων της Μονάδος – ΑΔΑ: Ω79Ξ6-Δ0Δ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.