Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Eκμίσθωση των 410 (περίπου) ελαιόδεντρων στην περιοχή Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.

Ανακοινώνεται ότι την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα), Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση των 410 (περίπου) ελαιόδεντρων καθ’ εαυτών και μόνο που ευρίσκονται εντός της συνολικής εκτάσεως 87,2137 στρεμμάτων, στην περιοχή Σκάλα Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού.

Η 112 ΠΜ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η 112 ΠΜ ΚΑΛΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 4 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10,00 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx112xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1
20180927
 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.40/18 για την προμήθεια «Άρτου – Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, της 116ΠΜ και της 117ΠΜ» – ΑΔΑ : Ω8496-0Ξ7

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών χωρίς τη δυνατότητα παράτασης, για την προμήθεια  «Άρτου – Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών , των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1ο ΑΚΕ, 140ΣΕΠΗΠ και ΔΑΚ), της 116ΠΜ και της 117ΠΜ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 803.978,64€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος κατά περίπτωση ΦΠΑ ποσοστού 13 ή 24%.

Διαγωνισμός Έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης – Κατάσβεσης Εθνικού ARS στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-18-01) – ΑΔΑ: Ψ99Α6-ΒΤ8

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης – Κατάσβεσης Εθνικού ARS στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-18-01) με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστού έκπτωσης.

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.47/18 για την προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» – ΑΔΑ : 6ΔΗ06-Υ53

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών» προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής [Σ.Ι, ΣΜΥΑ και 123ΣΤΕ (Α/Β Δεκέλειας), 2ο ΑΚΕ (Πάρνηθα)], συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ 13%.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής – ΑΔΑ:ΡΩΣΦ6-0ΓΚ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της 116ΠΜ για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Φυλακίου Καυσίμων Αγρινίου – ΑΔΑ: 6ΛΧ96-ΒΝΕ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση  35 στρεμματων ελεύθερων χώρων του Φυλακίου Κεντρικών Καυσίμων στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου Αγρίνιου, για βοσκή αιγοπροβάτων, με τιμή εκκίνησης  € 30,00 ανά στρέμμα.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/2018 της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ:7Χ086-Η7Γ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά τμήμα, για την προμήθεια ειδών θέματος.

Διακήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4/2018 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκτέλεση Εργασιών Στεγανοποίησης Δώματος Κτηρίου ΥΠΕΠΑ – ΑΔΑ:69ΘΥ6-7ΔΤ

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέματος,  με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ που θα δοθεί ανά τμ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών – ΑΔΑ:Ψ9ΓΟ6-Α0Ι

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Χαρτικών και Πλαστικών, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.