Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 16/18 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Υλικών Διαφώτιστων Θόλων Οροφής με ΑΔΑ: 6ΩΤΤ6-Ψ1Ε

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 17/2018) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Άρτου, Αρτοσκευασμάτων και Σφολιατοειδών – ΑΔΑ: 6Ψ9Α6-092

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων-Σφολιατοειδών, για ανάγκες Τροφοδοσίας, Λεσχών, του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των Μερικών Κυλικείων της 115 ΠΜ για δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ 16/2018) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Πατάτας για ανάγκες Τροφοδοσίας Μονάδας – ΑΔΑ: 7ΑΕΛ6-ΜΜ3

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την περιοδική προμήθεια Καθαρισμένης Πατάτας για ανάγκες Τροφοδοσίας- Λεσχών της 115 ΠΜ για δύο (2) έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13/2018 και Επανάληψης Διαδικασίας (ΠΕΕ13.1/18) της 115ΠΜ για την Προμήθεια Συσσωρευτών Μολύβδου για το UPS SHNEIDER GALAXY 200KVA της 5ης ΜΣΕΠ – ΑΔΑ: 649Ε6-71Ξ

Η 115ΠΜ προκηρύσσει  Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ’ αριθμ. 13.1/2018, με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ΠΕΕ 13/2018, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, της παραγράφου 12 του Παραρτήματος «Α» της ΠΕΕ 13.1/2018 με συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία, δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (13.472,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 10.864,20€ άνευ ΦΠΑ).

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 43/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484 – ΑΔΑ : ΩΔΨΧ6-ΡΧ2

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών,  για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 2.056.100,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.