Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 43/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484 – ΑΔΑ : ΩΔΨΧ6-ΡΧ2

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών,  για την Προμήθεια Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C και EMB-135 BJ S/N 484 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 2.056.100,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 03/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/11/2018