Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/18) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής – ΑΔΑ:ΡΩΣΦ6-0ΓΚ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 25/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/10/2018