Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/18) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Αυτόνομων Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πίεσης – ΑΔΑ:ΩΜ3Λ6-ΩΓΤ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) Αυτόνομων Αναπνευστικών Συσκευών Θετικής Πίεσης στο Πλαίσιο Πυρασφάλειας Μονάδων Αρχηγείου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/09/2018