Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/18 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου και Ηλιέλαιου, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας – ΑΔΑ:ΨΒ1Κ6-ΡΟΩ

H 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Ελαιόλαδου (εξαιρετικά παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς κάλυψη των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας και της Λέσχης Αξκών της Πτέρυγας.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 13/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2018