Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.46/18 για την προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων» – ΑΔΑ : 6ΞΨΒ6-Τ6Δ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια «Ελαστικών  Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη στρατιωτικών αεροσκαφών (Αφων)/ελικοπτέρων (Ε/Π)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.372.110,00€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.
 
H ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. Δ.46/18 διαγωνισμού-τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν.4412/16, χωρίς την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 17/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/12/2018