Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 44/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ PZL Μ-18 – ΑΔΑ : ΩΑΣ16-ΙΓ3

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης,  για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ  PZL Μ-18 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 220.626,84€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου ΦΠΑ.
Η ΥΠ/ΠΑ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του υπ’ αριθμ. Δ.44/18 διαγωνισμού -τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίησης των όρων της διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομήνια υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώεα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 14/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2018