Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμόν Δ.18/2018 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων της Μονάδος – ΑΔΑ: Ω79Ξ6-Δ0Δ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 12/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/09/2018