Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. (Π.01/17) της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Ελαίων – ΑΔΑ:704Ε6-Ρ1Ε

Η 135 Σμηναρχία Μάχης προκηρύσσει την υπ’ αριθμ. (Π.01/17) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, για την προμήθεια Ειδών Ελαίων προς κάλυψη αναγκών της Μονάδας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (12.900,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 15% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 704Ε6-Ρ1Ε

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου – ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει:
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 02/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια Εμβολίου Μηνιγγιτιδόκοκκου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΨ486-ΧΝ4

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/17 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης – ΑΔΑ : 6ΡΛΝ6-79Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 02/17 ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό Διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.47/15, για την Προμήθεια Ειδών Εξάρτυσης. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή ανά είδος).

Προκήρυξη Συνοπτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών υπ’ αρίθμ. 02, 03, 04, 06, 07, 08/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει:
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 02/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δραστικής ουσίας TRASTUZUMAB PD.C.SO.IN 150MG/VIAL , για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΠΗ6-Μ0Π
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 03/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την προμήθεια δραστικής ουσίας ADALIMUMAB PF.SYR 40MG/0,8ML  για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΔΟΨ6-ΓΧ1
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 04/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας BORTEZOMIB INJ.SOL 3,5MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4926-ΚΕΤ
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 06/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL.INF 50MG/VIAL, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΞΑ56-ΠΛΣ
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 07/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια της δραστικής ουσίας GOLIMUMAB IN.SO.PF.P 50MG/0,5ML PENx0,5ML, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΑΦΓ6-ΡΙ4
Τον συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 08/17, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές , για την προμήθεια των δραστικών ουσιών POVIDONE-IODINE CUT.SOL 10% FLx240ML, ATAZANAVIR SULPHATE CAP 300MG/CAP, FIDAXOMICIN TAB 200MG, REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE PD.CSO.J.F. 2MG/VIAL , για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΩ996-ΤΦΓ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Στρωμάτων Νοσοκομειακών Κλινών – ΑΔΑ:6ΒΠ36-ΤΩ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/17 για την Προμήθεια Πενήντα (50) Στρωμάτων Νοσοκομειακών Κλινών για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΒΠ36-ΤΩ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Υγρού και Αερίου Ηλίου – ΑΔΑ: 7ΓΩ56-ΤΘΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 02/17 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) λίτρων υγρού και αερίου ηλίου, για κάλυψη αναγκών του μαγνητικού τομογράφου Siemens Magnetom Symphony 1,5 Tesla του 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΓΩ56-ΤΘΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. (Δ.7/16) της 135ΣΜ, για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου – AΔΑ: 7ΜΥ86-ΣΝΛ

Η 135 Σμηναρχία Μάχης (135ΣΜ) προκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (Δ.7/16), για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου προς κάλυψη Αναγκών της Μονάδας, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι πενήντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (59.400,00€) πλέον ΦΠΑ, περιλαμβάνοντας την προαίρεση της Υπηρεσίας για 10% αναλογική αυξομείωση των εκτιμώμενων ποσοτήτων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΥ86-ΣΝΛ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αρίθμ. Δ.01/17 της 116ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών – AΔΑ: Ψ7ΕΒ6-5ΦΘ

Η 116ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό ενός σταδίου, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και δικαίωµα συνέχισης µε προφορικές, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιµής σε ευρώ (υψηλότερη τιµή) για την εκποίηση ελαστικών επισώτρων του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ7ΕΒ6-5ΦΘ

Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 121/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσκευής GRID LASER – AΔΑ: 67ΑΘ6-ΤΔΨ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 121/16, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μιας (1) συσκευής GRID LASER Φωτοπηξίας με Σχισμοειδή Λυχνία για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061 %.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΑΘ6-ΤΔΨ