Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 121/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσκευής GRID LASER – AΔΑ: 67ΑΘ6-ΤΔΨ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 121/16, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μιας (1) συσκευής GRID LASER Φωτοπηξίας με Σχισμοειδή Λυχνία για τις ανάγκες της Οφθαλμολογικής Κλινικής.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2061 %.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΑΘ6-ΤΔΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2017
Τελευταία τροποποίηση: 11/01/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/01/2017