Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ – ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) Δ.1/2017 της 115ΠΜ, για τον Καθαρισμό Χώρων των Κτιρίων της 115 ΠΜ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΖΠ6-Ε44

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/01/2017
Τελευταία τροποποίηση: 16/01/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/01/2017