Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 17/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Τυριού Φέτας και Διαφόρων Τυροκομικών Προϊόντων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: ΨΜ4Ι6-253

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ.17/22 με αντικείμενο την Προμήθεια Τυριού Φέτας και Διαφόρων Τυροκομικών Προϊόντων Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Ευρώ Εξήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων Εξήντα Ενός και Τριάντα Έξι Λεπτών (67.761,36€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία ανά είδος.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 42/22) για την Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) – ΑΔΑ:62Α16-Δ9Ψ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) ενός μικρής χωρητικότητας και ενός μεγάλης χωρητικότητας, με σκοπό τη χρήση αυτών σε εργασίες επιτήρησης κατάστασης πυρομαχικών και πυροτεχνικών υλικών της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 192.508,87€ (εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων οκτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,27868% χωρίς ΦΠΑ ή  238.711€ (διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων 6,27868%.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 248.279,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 282.896,84€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ (ΨΥΟ16-ΚΔΑ)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011294434)

3. Δ.39_22 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011294434)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112ΠΜ» (Ε-313Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112ΠΜ» (Ε-313Ν), προϋπολογισμού 1.470.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).
• Η περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ελληνική γλώσσα αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : ΩΧΣ16-0ΦΞ
• Ολόκληρο το κείμενο της Ελληνικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 22PROC011279473 2022-09-21

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Μορφοτροπέα Πίεσης και Ασφαλούς Αιμοληψίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Σετ Μορφοτροπέα Πίεσης και Ασφαλούς Αιμοληψίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 69.440,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.26_22 (9ΨΞΦ6-ΗΣΙ) (22PROC011374312)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΩΑΔΒ6-61Χ, 22PROC011267309)

Δ_26-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (22PROC011268128)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 44/22) για την Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9 – ΑΔΑ:6ΒΦ16-Η1Ω

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την  Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 111.366.64€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλασσομένης ΦΠΑ.

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 07/22) για την Προμήθεια Συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415 (O/N 223233) – ΑΔΑ: ΩΖΙ06-Ν9Γ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συσκευής Balance Analyzer Α/Φ CL-415, (O/N 223233) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 161.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη με αριθμό 05/2022 του ΓΕΕΘΑ για την Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 9ΚΣΩ6-8Μ2

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) συνολικού προϋπολογισμού 252.168,30 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΚΣΩ6-8Μ2

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/22 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ενδοσκοπίων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών – ΑΔΑ: ΩΝΔΑ6-4Ρ9

Η 116 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια ενδοσκοπίων και εξοπλισμού υποστήριξης αεροσκαφών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 209.637,10€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 259.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%).

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/22 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος 251 ΓΝΑ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος 251 ΓΝΑ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 176.679.00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) και απαλλασσόμενο από ΦΠΑ (βάσει του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ .37_22) (ΨΚΧΚ6-ΒΓΝ) (22PROC011216552)

Δ.37_22 ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011218095)